ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Handelsonderneming van Dijk BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handelsonderneming van Dijk BV (hierna: warenhuisvandijk.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.warenhuisvandijk.nl.

1.2 Door een bestelling bij warenhuisvandijk.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van warenhuisvandijk.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door warenhuisvandijk.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van warenhuisvandijk.nl zijn vrijblijvend. warenhuisvandijk.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als warenhuisvandijk.nl uw bestelling heeft geaccepteerd.Artikelen worden pas door ons apart gehouden en /of besteld na ontvangen van uw betalingen en uw gegevens. warenhuisvandijk.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Voor een aantal van de artikelen (messen,vuurwerk ect ) geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde wettelijke leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Druk- ,zet- en plaatsingsfouten voorbehouden.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de bevestiging datum vooruit te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de bevestiging datum vooruit te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Levering door verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Handelsonderneming van Dijk.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door warenhuisvandijk.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als warenhuisvandijk.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar warenhuisvandijk.nl behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft warenhuisvandijk.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door warenhuisvandijk.nl, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door warenhuisvandijk.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door warenhuisvandijk.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door warenhuisvandijk.nl geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 warenhuisvandijk.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan warenhuisvandijk.nl te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft warenhuisvandijk.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) dagen na aflevering aan warenhuisvandijk.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken(Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze schriftelijke goedkeuring plaatsvinden.). Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door warenhuisvandijk.nl terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Speciaal voor u bestelden artikelen kunnen niet worden retour gestuurd.

7.4 Wij staan in voor goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie, die de fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan het geen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op de wettelijke schadevergoeding welke is gemaximeerd tot het factuurbedrag . Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 warenhuisvandijk.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en warenhuisvandijk.nl, dan wel tussen warenhuisvandijk.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van warenhuisvandijk.nl.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat warenhuisvandijk.nl deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met warenhuisvandijk.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door warenhuisvandijk.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 warenhuisvandijk.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan warenhuisvandijk.nl toekomende rechten, heeft warenhuisvandijk.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

9.5 Artikelen worden pas door ons apart gehouden en /of besteld na ontvangen van uw betalingen en uw gegevens.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.